Službeni glasnik Općine Starigrad, broj 2/24, 22. travnja 2024.

Sadržaj

AKTI NAČELNIKA

  1. Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Starigrad

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD

Općinski načelnik

KLASA: 342-02/24-01/01
URBROJ: 2198-9-2-24-2

Starigrad,  22. travnja 2024. godine

Na temelju čl. 71. st. 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 83/23), Uredbe o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru („Narodne novine“ br. 16/24), Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Starigrad za razdoblje od 2024. – 2028. („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 8/24), čl. 46. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 3/18, 8/18, 3/20, 3/21 i 20/23) te Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Starigrad, KLASA: 342-02/24-01/01, URBROJ: 2198-9-2-24-1, od dana 19. travnja 2024. godine, Općinski načelnik Općine Starigrad, OIB: 52749374195, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Starigrad

I. MIKROLOKACIJE, DJELATNOSTI I MINIMALNA NAKNADA ZA DODJELU DOZVOLE

Raspisuje se javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Starigrad za obavljanje djelatnosti na dijelovima pomorskog dobra (mikrolokacije) – u daljnjem tekstu: Natječaj, a sve sukladno tabelarnom prikazu u nastavku te grafičkom prikazu lokacija koji čini prilog ovom Natječaju.

Na mikrolokacijama SD-1, SD-2, SD-17, SD-23 na kojima je predviđena postava ugostiteljske terase, zahtjev može podnijeti ponuditelj koji obavlja djelatnost ugostiteljstva u ugostiteljskom objektu za koji je utvrđena mikrolokacija za postavu ugostiteljske terase, te je dužan dostaviti dokaz o pravnoj osnovi korištenja ugostiteljskog objekta (ugovor o zakupu, ugovor o koncesiji i sl.).

Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole na pomorskom dobru može se iznimno umanjiti za 30 % od propisane Uredbom o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru u ponovljenom natječaju ako temeljem provedenog javnog natječaja za djelatnost, koja je od važnosti za davatelja dozvole, nije zaprimljena niti jedna ponuda.

II. UVJETI OBAVLJANJA POJEDINIH DJELATNOSTI

Ponuditelj koji podnosi prijavu na natječaj mora ispunjavati sljedeće uvjete:

a. da je registriran za djelatnost za koju podnosi prijavu na natječaj,

b. da nema dospjelih obveza temeljem javnih davanja,

c. da nije koristio pomorsko dobro bez valjane pravne osnove i/ili uzrokovao štetu na pomorskom dobru.

Ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru može obavljati djelatnost na pomorskom dobru samo u opsegu i pod uvjetima utvrđenim u dozvoli na pomorskom dobru.

Ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru nema pravo sklapati ugovore s trećim osobama na temelju kojih bi treće osobe obavljale djelatnost ili dio djelatnosti iz dozvole, niti ga davatelj dozvole može na to ovlastiti. Zabrana se ne odnosi na najam, posudbu i sl. samih sredstava kojima se obavlja djelatnost iz dozvole na pomorskom dobru.

Ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru dužan je uvažiti opći javni interes i značaj pomorskog dobra, propise o sigurnosti plovidbe, zaštiti okoliša i reda na pomorskom dobru.

Pravo podnošenja ponude, odnosno prijave za sudjelovanje na natječaju, imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije, kao i sve pravne osobe koje imaju registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj, odnosno nekoj od država članica Europske unije.

III. UVJETI SIGURNOSTI PLOVIDBE

Ovlaštenik dozvole dužan je pridržavati se uvjeta sigurnosti plovidbe za: obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila na vodomlazni pogon (jet ski), obavljanje djelatnosti vuče plovilom, obavljanje djelatnosti  komercijalno – rekreacijski sadržaj aquapark, i napomena vezanih uz obavljanje djelatnosti iznajmljivanja sredstava (sandoline, pedaline, SUB daske, daske za jedrenje, kajak),  koji su detaljno opisani u članku 12. Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Starigrad za razdoblje 2024.-2028. („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 8/24).

IV. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda za dodjelu dozvole može se podnijeti za jednu ili više djelatnosti u odnosu na pojedinu mikrolokaciju.

Ponude se dostavljaju zasebno za svaku lokaciju iz čl. I ovog Natječaja za koju se traži izdavanje dozvole te se podnosi za ukupan broj sredstava koji je naznačen.

Naknada se nudi za godišnji iznos korištenja pomorskog dobra sukladno tabelarnom prikazu iz čl. I ovog Natječaja, u kojem je naznačen početni iznos naknade.

U ponudi je potrebno izrijekom naznačiti broj mikrolokacije, djelatnost i sredstva za koje se ponuda podnosi, a sve sukladno tabelarnom prikazu iz čl. I ovog Natječaja. Ponuda koja je podnesena za više mikrolokacija ili iz koje nije moguće odrediti za koju mikrolokaciju, djelatnost i sredstva se ista podnosi, neće se uzeti u razmatranje.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži najveći broj bodova prema kriterijima ocjenjivanja ponuda u natječaju.

Ponuda mora sadržavati:

–       osnovne podatke o ponuditelju (naziv, adresa, OIB za obrtnika, odnosno naziv, sjedište, OIB za pravnu osobe, telefon, e-adresa te drugi kontakt podaci, naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamčevine u slučaju njezinog neprihvaćanja),

–       oznaku mikrolokacije s površinom zauzeća/brojem komada sredstava na koju se odnosi ponuda,

–       ponuđeni iznos naknade za korištenje,

–       sve relevantne dokaze kojima ponuditelj potkrjepljuje ispunjavanje ostalih propisanih kriterija ocjenjivanja ponude.

Napomena: Obrazac Ponude potrebno je preuzeti sa službene mrežne stranice Općine Starigrad https://www.opcina-starigrad.hr/.

Uz ponudu se obvezno prilaže:

1. Preslik obrtnice ili Izvadak iz nadležnog obrtnog registra, koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja ponude, iz koje mora biti vidljivo da je obrtnik registriran za djelatnost koja će se obavljati na pomorskom dobru i za koju podnosi ponudu, ako je ponuditelj – obrtnik.

2. Preslik Rješenja nadležnog Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili Izvadak iz sudskog registra, koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja ponude, iz kojeg mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za djelatnosti koja će se obavljati na pomorskom dobru i za koju podnosi ponudu, te ime i prezime osobe zakonskog zastupnika pravne osobe, ako je ponuditelj – pravna osoba.

3. Preslik Rješenja nadležnog upravnog tijela o upisu u registar udruga ili Izvadak iz registra udruga, koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja ponude, iz kojeg mora biti vidljivo da je udruga registrirana za djelatnosti koja će se obavljati na pomorskom dobru i za koju podnosi ponudu, ako je ponuditelj – udruga.

4. Dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru, dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstava koji nisu u vlasništvu podnositelja ili Izjava o vlasništvu sredstava.

5. Dokaz o upotrebi opreme i pratećih instalacija i pružanje usluga koje koriste materijale i predmete s certifikatom kvalitete prema europskim propisima.

6. Dokaz o sposobnosti brodice za plovidbu (samo u slučajevima kad se odobrenje traži za obavljanje djelatnosti s brodicom).

7. Potvrda Jedinstvenog upravnog odjela – Odsjek za financije, gospodarstvo, plan i proračun o podmirenim svim obavezama za ozbiljnost ponude.

8. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju javnog duga po osnovi javnih davanja koja ne smije biti starija od dana raspisivanja javnog natječaja.

9. Dokaz o uplaćenom garantnom pologu odnosno jamčevini kao sredstvu osiguranja za ozbiljnost ponude – u iznosu od 10% minimalne vrijednosti godišnje naknade koja se obračunava za dozvolu na pomorskom dobru  iz točke 1. na račun broj: IBAN:HR3023900011841600009, model: HR68, poziv na broj: 7706—OIB u korist Proračuna Općine Starigrad – sredstva depozita sa svrhom uplate: jamčevina za dodjelu dozvole na pomorskom dobru MIKROLOKACIJA BROJ __.

Napomene:

·      Ponuditeljima čije ponude su potpune, a nisu prihvaćene, jamčevina se vraća u roku od 8 (osam) dana od dana pravomoćnosti rješenja o dozvoli.

·      Ponuditelj po čijoj je ponudi donijeto rješenje o dozvoli na pomorskom dobru jamčevina se uračunava u godišnju naknadu za korištenje.

·      Ponuditeljima koji odustanu u tijeku natječaja ili odustanu nakon pravomoćnosti rješenja o dozvoli na pomorskom dobru, jamčevina se ne vraća.

10. Izjava o vremenskom razdoblju obavljanja djelatnosti temeljem dozvole

11. Izjava o prethodnom iskustvu/Isprava iz koje je vidljivo da je podnositelj zahtjeva u određenom periodu obavljao djelatnost na pomorskom dobru

12. Instrumente osiguranja naplate naknade za dozvolu na pomorskom dobru:

a) Izjava, kojom ponuditelj daje suglasnost pomorskom redaru za bespovratno oduzimanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka:

·      ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije,

·      ako se predmeti i stvari nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja dozvole na pomorskom dobru,

·      ako se predmeti i stvari nalaze na lokaciji dozvole te ukoliko se na lokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene dozvolom na pomorskom dobru.

b) Ponuditelj čija ponuda bude proglašena najpovoljnijom obvezan je u roku od 8 dana od dana objave Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja dostaviti bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos od najviše 30 % vrijednosti godišnje naknade koja se obračunava za dozvolu na pomorskom dobru. Bjanko zadužnicom kao sredstvom osiguranja ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru daje suglasnost davatelju da se može provesti prisilna ovrha na svim njegovim računima i njegovoj cjelokupnoj pokretnoj i nepokretnoj imovini, a radi naplate dospjele, a nenaplaćene naknade za dozvolu na pomorskom dobru, za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz dozvole na pomorskom dobru te za korištenje dozvole na pomorskom dobru preko mjere te radi naplate eventualnih troškova ovrhe.

Napomena: Obrasce navedenih Izjava potrebno je preuzeti sa službene mrežne stranice Općine Starigrad https://www.opcina-starigrad.hr/

V. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

 Natječaj će se provesti prikupljanjem pisanih ponuda za dodjelu dozvola na pomorskom dobru (u daljnjem tekstu: ponuda).

Ponude za dodjelu dozvola na pomorskom dobru podnose se od dana objave natječaja pa zaključno s danom 30. travnja 2024. godine do 12:00 sati.

Ponude zaprimljene nakon gore navedenog datuma i sata smatrat će se zakašnjelima te se iste neće razmatrati.

Prikupljanje ponuda provodi se dostavom putem preporučene pošte ili neposrednom predajom u pisarnici Općine Starigrad, u zatvorenoj omotnici uz adresu i naznaku:

Općina Starigrad
Trg Tome Marasovića 1
23244 Starigrad Paklenica

„ZA NATJEČAJ ZA DODJELU DOZVOLE NA POMORSKOM DOBRU, MIKROLOKACIJA BROJ ____ – NE OTVARAJ“

Na omotnici je potrebno navesti naziv/ ime i prezime i adresu ponuditelja, tako da se ponuda može neotvorena vratiti ponuditelju u slučaju da se zaprimi nakon isteka roka za predaju ponuda.

Nepravodobne ponude se ne uzimaju u razmatranje, nepotpune ponude će se odbaciti, a ponude koje ne ispunjavaju uvjete odbiti.

Povjerenstvo može, u točno određenom roku koji mora biti jednak u odnosu na sve ponuditelje, tražiti naknadnu nadopunu i/ili pojašnjenje zaprimljenih ponuda s manjim nedostacima koji nisu od utjecaja na sadržaj bitan u odnosu na ocjenjivanje ponude te naznaku da će se ponuda ponuditelja koji u zadanom roku izvrši traženu nadopunu odnosno pojašnjenje smatrati potpunom.

VI. NAČIN PROVOĐENJA JAVNOG NATJEČAJA

 Natječaj provodi Povjerenstvo za dodjelu dozvola na pomorskom dobru (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo otvara pristigle prijave i utvrđuje koje prijave ispunjavaju uvjete propisane ovom Odlukom, odnosno objavljenim natječajem.

Ponude će se otvarati dana 30. travnja 2024. godine s početkom u 12:00 sati u prostorijama općinske vijećnice Općine Starigrad.

Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe, što se utvrđuje prije pristupanja otvaranju ponuda predočenjem osobne iskaznice i punomoć za zastupanje ukoliko je riječ o opunomoćeniku.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno odluku o poništenju natječaja  donosi Općinsko vijeće Općine Starigrad. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu dozvola donosi se u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Na temelju odluke Općinskog vijeća Općine Starigrad, a po prethodno provedenom natječaju, rješenje o davanju dozvole na pomorskom dobru najpovoljnijem ponuditelju donosi Općinski načelnik Općine Starigrad.

VII. KRITERIJI ZA OCIJENJIVANJE PONUDA

Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude:

Najpovoljnijim ponuditeljem utvrđuje se ponuditelj koji uz ispunjavanje ostalih uvjeta iz natječaja, ostvari najviši broj bodova prema slijedećim kriterijima:

1.     ponuđeni iznos naknade za dozvolu na pomorskom dobru – najviše 60% ocjene ponude,

2.     prethodno iskustvo i dobro i odgovorno obavljanje djelatnosti, odnosno korištenje pomorskog dobra – najviše 10% ocjene ponude,

3.     upotreba opreme i pratećih instalacija i pružanje usluga koje koriste materijale i predmete s certifikatom kvalitete prema europskim propisima – najviše 10% ocjene ponude,

4.     vremensko razdoblje obavljanja djelatnosti temeljem dozvole (duži period obavljanja djelatnosti koji pospješuje izvansezonsku ponudu nosi veći broj bodova) – najviše 20% ocjene ponude.

Maksimalni broj bodova koji Ponuditelj može dobiti iznosi 100 bodova.

1. PONUĐENI IZNOS NAKNADE

Maksimalni broj bodova koji Ponuditelj može dobiti prema ovom kriteriju je 60 bodova. Onaj Ponuditelj koji dostavi ponudu s najvišom cijenom dobiva maksimalni broj bodova. Ovisno o najvišoj cijeni ponude, ostale ponude dobit će manji broj bodova, prema formuli:

FORMULA: P = (Pl / Pt) x 60

gdje je

P- broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

Pl- cijena ponude koja je predmet ocjene

Pt- cijena ponude koja sa najvišom ponuđenom naknadom

60 – maksimalni broj bodova

2. PRETHODNO ISKUSTVO O DOBRO I ODGOVORNO OBAVLJANJE DJELATNOSTI, ODNOSNO KORIŠTENJE POMORSKOG DOBRA

Vrednuje se prethodno iskustvo i dobro i odgovorno obavljanje djelatnosti za koju ponuditelj podnosi ponudu, odnosno korištenje pomorskog dobra.

BROJ GODINA KOLIKO PONUDITELJ OBAVLJA DJELATNOST ZA KOJU PODNOSI PONUDU ILI KONCESIJSKIH ODOBRENJA KOJA SU IZDANA PONUDITELJU (u godinama) BODOVI
Bez prethodnog iskustva 0 bodova
1 godina 1 bod
Više od 1 godine, a manje od 3 godine 5 bodova
3 godine i više 10 bodova

3. UPOTREBA OPREME I PRATEĆIH INSTALACIJA I PRUŽANJE USLUGA KOJE KORISTE MATERIJALE I PREDMETE S CERTIFIKATOM KVALITETE PREMA EUROPSKIM PROPISIMA

Upotreba opreme i pratećih instalacija i pružanje usluga koje koriste materijale i predmete s certifikatom kvalitete prema europskim propisima

 

BODOVI
NE 0
DA 10

4. VREMENSKO RAZDOBLJE OBAVLJANJA DJELATNOSTI TEMELJEM DOZVOLE

Vremensko razdoblje obavljanja djelatnosti temeljem dozvole BODOVI
1.07.-31.08. 5
1.06. – 1.09. 10
15.05. – 15.09. 20

Napomena:

U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ostvare jednak broj bodova, ponude će se rangirati po načelu prvenstva prema datumu i vremenu zaprimanja u pisarnici Općine Starigrad.

VIII. INFORMACIJE O NATJEČAJU

Uvid u tekst natječaja, kao i dobivanje informacija o istom, omogućeno je u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Starigrad, u uredovno radno vrijeme za stranke, putem e-pošte na adresu info@opcina-starigrad.hr ili telefonom na broj 023/369-387.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Općina Starigrad zadržava pravo poništiti javni natječaj bez obrazloženja i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

Ovaj natječaj objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Starigrad“, na oglasnoj ploči Općine Starigrad, Trg Tome Marasovića 1, 23244 Starigrad, na mrežnim stranicama Općine Starigrad https://www.opcina-starigrad.hr/ i u dnevnom listu.

OPĆINSKI NAČELNIK
Marin Čavić v.r.