Službeni glasnik Općine Starigrad, broj 3/24, 25. travnja 2024.

AKTI NAČELNIKA

 1. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području Općine Starigrad za 2023. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD

Općinski načelnik

KLASA: 351-04/24-01/02
URBROJ: 2198-9-2-24-1

Starigrad Paklenica, 29. ožujka 2024. godine

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
na području Općine Starigrad za 2023. godinu

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH na području Općine Starigrad za 2023. godinu, sadrži:

1. UVOD

Općina Starigrad nalazi se na krajnjem sjeverozapadnom dijelu Zadarske županije. Općina se nalazi 43 km sjeveroistočno od Zadra na sjevernoj obali Velebitskog kanala, na sjevernoj zemljopisnoj širini 44° 16′ 57” i istočnoj zemljopisnoj dužini 15° 21′ 08”. Sjeverna granica Općine ujedno je granica prema Ličko – senjskoj županiji. Južnim, morskim dijelom graniči s Općinama Posedarje i Ražanac, a istočno, kopneno – morskom granicom s Općinom Jasenice.

Područje Općine Starigrad obuhvaća prostor između uvale Modrič na jugoistoku do naselja Tribanj Mandalina (Sv. Magdalena) na sjeverozapadu, te se nalazi između morske obale Velebitskog kanala na navedenom potezu i vršne zone planine Velebit sa sjeveroistočne strane.

Površina Općine prostire se od morske obale do gorskih vrhunaca visokih preko 1700 m. Obalni dio Općine Starigrad proteže se duž 20 km longitudinalno, nizom razvedenih uvala i plaža.

Općina se prostire na površini od 170,09 km², što iznosi 4,6 % kopnenog teritorija Zadarske županije, te broji

1.697 stanovnika (po popisu stanovništva iz 2021. godine) smještenih u tri naselja, i to:

 • Starigrad
 • Seline
 • Tribanj

Na području Općine Starigrad poslovi organiziranog sakupljanja, skladištenja, oporabe, te zbrinjavanja neopasnog otpada odlaganjem odgovornost su komunalne tvrtke Čistoća d.o.o. iz Zadra.

Plan gospodarenja otpadom Općine Starigrad za razdoblje 2017. – 2022. godine donesen je na sjednici Općinskog vijeća dana 14. prosinca 2017. godine („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 22/17). Za isti je zatražena i dobivena suglasnost od strane Zadarske županije. Izrađivač plana je tvrtka IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o.

Do donošenja PGO-a iz prethodnog stavka u primjeni je bio PGO donesen 2009. godine.

Člankom 173, st. 3.. Zakona o gospodarenju otpadom ( Narodne novine broj 84/21) propisano je da izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu.

2. OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

 • Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati:
 • javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog otpada,
 • odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,
 • sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ovom Zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada,
 • provedbu Plana,
 • donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba,
 • provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području,
 • mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada.

Više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje jedne ili više obveza, te je dužna sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada, te osigurati provedbu obveze na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pri tom javnost rada.

3. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA

Odlagalište otpada Samograd je 2012. godine zatvoren za odlaganje komunalnog otpada, koji se sada odvozi na odlagalište u Zadar. Isto je služilo kao lokacija za odlaganje viška iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova, odlukom Županijske skupštine Zadarske županije i Općinskog vijeća Općine Starigrad.

Konačna sanacija deponija Samograd realizirana je u 2021. godini. U suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji su sufinancirali izradu projektne dokumentacije, u 2019. godini riješeni je imovinsko – pravni status područja deponija Samograd. Ishodovana je lokacijska dozvola sanacije i konačnog zatvaranja odlagališta Samograd, te je krajem 2019. godine ishodovana i pravomoćna građevinska dozvola.

Općina Starigrad je aplicirala na natječaj iz kohezijskog fonda te je nakon uspješne prijave ugovoreno EU sufinanciranje sanacije odlagališta u iznosu 85 %, te 10 % sufinanciranja od strane FZOEU. Radovi na sanaciji odlagališta započeli su krajem 2020, godine, a završeni su sredinom 2021. godine, te je u srpnju 2021. godine ishodovana uporabna dozvola.

Izmjenama i dopunama PPUO Starigrad predviđene su lokacije za reciklažno dvorište što je preduvjet za realizaciju istog.

4. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

Plan gospodarenja otpadom Općine Starigrad za razdoblje 2017. – 2022. godine donesen je na sjednici Općinskog vijeća dana 14. prosinca 2017. godine („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 22/17). Za isti je zatražena i dobivena suglasnost od strane Zadarske županije. Plan sadrži sljedeće naslove:

 1. STANJE GOSPODRENJA OTPADOM
 2. OSNOVNI CILJEVI GOSPODARENJA OTPADOM
 3. PROCJENA RAZVOJA TIJEKA OTPADA, POTREBE I NAČIN USPOSTAVE NOVIH SUSTAVA I MREŽE GRAĐEVINA I UREĐAJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM
 4. KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE NAČELNIH LOKACIJA I POTREBNIH KAPACITETA NOVIH GRAĐEVINA I POSTROJENJA
 5. OPĆI TEHNIČKI ZATHJEVI ZA GRAĐEVINE I POSTROJENJA
 6. ORGANIZACIJSKI ASPEKTI GOSPODARENJA OTPADOM I RASPODJELA ODGOVORNOSTI IZMEĐU PRIVATNIH I JAVNIH SUBJEKATA KOJI SE BAVE GOSPODARENJEM OTPADOM
 7. MJERE ZA PROVEDBU PLANA
 8. PROJEKTI VAŽNI ZA PROVEDBU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
 9. PLAN SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA
 10. FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU MJERA PLANA

Mjere za provedbu plana su sljedeće:

 • Mjere za unapređenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom
 • Mjere za unapređenje sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada
 • Mjere za gospodarenje opasnim otpadom
 • Mjere sanacija lokacija otpadom onečišćenih lokacija
 • Mjere za provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti
 • Mjere za unaprjeđenje informacijskog sustava gospodarenja otpadom
 • Mjere unaprjeđenja nadzora nad gospodarenjem otpadom
 • Mjere unaprjeđenja upravnih postupaka u gospodarenju otpadom

Sprječavanje nastanka otpada

Sprječavanje nastanka otpada je hijerarhijski najvažnija mjera za rješavanje problema otpada. Provođenje mjera izbjegavanja i smanjivanja otpada izravno je povezano i ovisno o stalnoj i sustavnoj edukaciji i komunikaciji s javnošću. Međutim, i edukacija i komunikacija s javnošću, kao i mjere izbjegavanja i smanjivanja, tek sustavnim i dugoročnim djelovanjem omogućuju postizanje ciljeva.

Ciljevi i prioriteti u sprječavanju nastanka otpada

Sprječavanje nastanka otpada pridonosi ostvarenju sljedećih općih ciljeva gospodarenja otpadom:

 • Odvajanje gospodarskog rasta od porasta količina nastalog otpada,
 • Očuvanje prirodnih resursa,
 • Smanjenje ukupne mase otpada koja se odlaže na odlagališta,
 • Smanjenje emisija onečišćujućih tvari u okoliš,
 • Smanjenje opasnosti za zdravlje ljudi i okoliš.

Plan gospodarenja otpadom grada ili općine donosi gradsko, odnosno općinsko vijeće, uz prethodnu suglasnost upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnog za poslove zaštite okoliša.

Jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje Izvješće o provedbi Plana jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu.

5. ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE STARIGRAD

Sakupljanje komunalnog otpada s područja Općine Starigrad obavlja poduzeće „ČISTOĆA“ d.o.o. iz Zadra, s time da se i odlaganje vrši na deponiju u Zadru.

Miješani komunalni otpad odlaže se u kante koje su dodijeljene domaćinstvima kao i u kontejnere postavljene po naseljima te se kasnije kao takav odlaže na odlagalište otpada.

Na području Općine Starigrad ustrojeno je odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada putem spremnika od 240 l (narančasti poklopaca) i spremnika od 1100 l. Odvoz navedenog otpada vrši se svaki drugi četvrtak u popodnevnim satima.

Uveden je dovoz mobilnih reciklažnih dvorišta kao pokretnih jedinica koje služe odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva po sljedećim naseljima Modrič, Seline, Starigrad, Tribanj Šibuljina, Tribanj Kruščica i Sv. Marija Magdalena u određenim terminima.

Općina Starigrad je donijela Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 3/18 i 12/18).

Općina Starigrad je donijela dana 17.11.2022. godine Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 31/22) koja je usklađena sa novim Zakonom o gospodarenju otpadom („NN br. 84/21), čijim stupanjem na snagu prestaje važiti prethodno donesena Odluka temeljena na starom Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Primjena nove Odluke se očekuje kroz 2024. godinu.

Temeljem Odluke iz 2018. godine, Općina Starigrad je aplicirala na javni poziv FZOEU-a za nabavku spremnika za reciklabilni otpad te nam je u  2020. godini dodijeljen dio  navedenih spremnika (zajednički spremnici zapremnine 1100 litara). Dodjela ostatka spremnika (240 litara, 2220 komada) započelo je u 2021. godini te je nakon procesa primopredaje spremnika od strane FZOEU započela distribucija korisnicima.

U 2022. godini je Općini Starigrad, temeljem javnog poziva FZOEU dodijeljeno 200 vrtnih kompostera zapremnine 400 l, te su isti dodjeljuju korisnicima.

6. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE STARIGRAD

U 2023. godini sakupljene su slijedeće količine otpada:

Ključni broj Naziv otpada Količina (t)
200301 miješani komunalni otpad 1.594,84
200199 ostali sastojci komunalnog otpada koji nisu specificirani na drugi način 51,37
150106 miješana ambalaža 45,06
200399 komunalni otpad koji nije specificiran na drugi način 393,11
200201 biorazgradivi otpad 2,50

Putem mobilnog reciklažnog dvorišta prikupljene se sljedeće količine

Ključni broj Naziv otpada Količina (t)
200111 tekstil 0,031
200201 biorazgradivi otpad 0,069

7. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE OTPADOM TE STATUS SANACIJE NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM

Odlagalište Samograd  nalazi se na području Općine Starigrad i koristilo se od 1995.  do 1. srpnja 2012. Godišnje se odlagalo oko 900 t komunalnog otpada koji se prikupljao na području Općine Starigrad. Procjenjuje se da je na odlagalištu odloženo 9.000 m3 komunalnog otpada. Ukupna površina odlagališta Samograd je oko 8.000 m2.

Odlagalište se nalazi u depresiji sa svih strana visoko omeđeno stijenama, a podloga je glinena. Oko odlagališta se nalazi protupožarni pojas, a na odlagalište se u 2019. odlagao isključivo inertni građevni otpad. Odlagalište je ograđeno ogradom visine 2 metra. Na odlagalištu nema izgrađene komunalne infrastrukture, osim asfaltne ceste Starigrad-Vaganac koja prolazi uz samo odlagalište. Odlagalište nije u vodozaštitnoj zoni. Prostor izvan odlagališta nije onečišćen otpadom.

Općina Starigrad izradila je projektnu dokumentaciju za sanaciju deponija Samograd (ishodovana je građevinska dozvola i izrađen glavni projekt), te je nakon uspješne prijave i odobrenih EU sredstava iz kohezijskog fonda, započela krajem 2020. sanacija odlagališta koja je uspješno i završena u srpnju 2022. godine, ishodovanjem uporabne dozvole.

Općina Starigrad uspostavila je, u ožujku 2016. godine na svom području mobilno reciklažno dvorište. Rad mobilnog reciklažnog dvorišta organiziran je putem komunalne tvrtke Čistoća d.o.o. iz Zadra. Mobilno reciklažno dvorište služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva u naseljima Modrič, Seline, Starigrad, Tribanj Šibuljina, Tribanj Kruščica i Sv. Marija Magdalena prema određenom rasporedu.

Izmjenama i dopunama Prostornog plana, Općina Starigrad je predvidjela buduće lokacije reciklažnog dvorišta što je preduvjet i za samu realizaciju istog. Početkom 2022. godine ugovorena je izrada projektne dokumentacije za izradu reciklažnog dvorišta, na dijelu k.č. 2573/1 k.o. Seline.

Općinsko vijeće Općine Starigrad na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2015. godine donijelo je Odluku o sufinanciranju uspostave i izgradnje centra za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“ (1,22 % od udjela JLS).

8. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA

Na području Općine Starigrad postoje lokacije odloženog iskopnog materijala.

Odlagalište iskopnog materija, zvano Vidikovac, nalazi se u mjestu Starigrad Paklenica i zauzima prostor uz cestu koja vodi od naselja Brđani prema zaseoku Dokoze.

Odlagalište iskopnog materijala, zvano Tribljanska Draga, nalazi se sa sjeverne strane DC 8 (Jadranske magistrale) u mjestu Starigrad Paklenica u istoimenoj drazi, neposredno prije naselja Kozjača.

Na k.č. 3072/1 k.o. Starigrad nalazi se deponija kameno-zemljanog materijala nepravilnog oblika, odnosno mineralne sirovine.

9. MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA

Sprječavanje nastanka otpada je hijerarhijski najvažnija mjera za rješavanje problema otpada. Provođenje mjera izbjegavanja i smanjivanja otpada izravno je povezano i ovisno o stalnoj i sustavnoj edukaciji i komunikaciji s javnošću. Međutim, i edukacija i komunikacija s javnošću, kao i mjere izbjegavanja i smanjivanja, tek sustavnim i dugoročnim djelovanjem omogućuju postizanje ciljeva.

Za ostvarenje postavljenih razvojnih ciljeva potrebne su bitne promjene u socijalnom, gospodarskom i kulturnom smislu te stavljanje intelektualne, kreativne i djelatne izgradnje pojedinca u žarište interesa. U tom smislu odgoj i obrazovanje za gospodarenje otpadom i zaštitu okoliša, mora biti trajni proces koji podrazumijeva stjecanje potrebnih znanja, oblikovanje stavova i ponašanja, te pripremanje za odgovorno donošenje odluka uz razvijanje spremnosti svakog pojedinca za osobno djelovanje. Imajući pritom na umu temeljna ljudska prava – koja uključuju pravo na zdrav okoliš, pravo na informaciju te pravo na sudjelovanje u odlučivanju – ciljevi će biti lakše i brže dosegnuti ako javnost bude informirana i potaknuta na sudjelovanje u pitanjima gospodarenja otpadom, zaštite okoliša i održivog razvitka. Za učinkovito gospodarenje otpadom i zaštitu okoliša, u sklopu održivog razvitka, osnovni je preduvjet osobna promjena.

Općina Starigrad je donijela Odluku o sprječavanju odbacivanja otpadana području Općine Starigrad, temeljena na Zakonu o gospodarenju otpadom.

Također, sve bitne informacije glede gospodarenja otpadom su objavljene na službenim web stranicama Općine Starigrad (www.opcina-starigrad.hr).

Općina Starigrad bila je uključena u projekt „Razvrstaj i recikliraj“ koji se provodi u svrhu kvalitetne edukacije stanovništva razvijanja sustava odvojenog prikupljanja otpada.

10. OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA

Općina Starigrad je 2017. godine uputila javni poziv vlasnicima, odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest, a temeljem Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest. Također je uz uplatnice za komunalnu naknadu poslala i obrazac za prikupljanje navedenih podataka. Prikupljeni podaci u dostavljeni Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

U tu svrhu, u prostorijama Općine Starigrad je održana i edukacija, odnosno predavanje u zamjeni azbestnih krovova i fasada pod nazivom „Moja Općina Starigrad bez azbesta“.

11. MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA, TE MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA I PLASTIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA

Općina Starigrad je donijela Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 3/18 i 12/18).

Općina Starigrad je donijela dana 17.11.2022. godine Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 31/22) koja je usklađena sa novim Zakonom o gospodarenju otpadom („NN br. 84/21), čijim stupanjem na snagu prestaje važiti prethodno donesena Odluka temeljena na starom Zakonu o održivom gospodarenju otpadom

Točkama 5. i 6. ovog izvješća je više opisano postupanje i gospodarenje s navedenim otpadom.

12. POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA, ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM

– Na temelju ishodovane dokumentacije, uspješno je apliciran projekt Sanacija odlagališta otpada Samograd gdje su odobrena bespovratna EU sredstva iz Kohezijskog fonda koji iznose 85 % prihvatljivih troškova, dok FZOEU sudjeluje sa 10 % sufinanciranja prihvatljivih troškova. Prihvatljivi troškovi iznose 713.022,00 EUR / 5.372.264,20 kn.

Nakon provedbe potrebnih postupaka nabave, krajem 2020. su započeli radovi na sanaciji odlagališta Samograd koji su uspješno završeni sredinom 2021. godine

– Preuzeti su spremnici za prikupljanje reciklabinog otpada zapremnine 240 l te je započela distribucija istih. Distribucija se vrši kontinuirano, budući da dosta korisnika povremeno boravi na području Općine Starigrad.

– 2021. godine Općini Starigrad su od strane FZEU odobrena sredstva za nabavu komunalne opreme i to za nabavu 200 vrtnih kompostera i 3 seta edukativnih srpemnika za odvojeno prikupljanje otpada. Nakon provedene nabave, u 2022. godini je nakon preuzimanja opreme započela distribucija korisnicima. Vrijednost nabavljene opreme iznosi 17.885,92 EUR / 134.761,50 kn, od čega FZOEU sudjeluje sa 80 % sufinanciranja.

– Početkom 2022. godine ugovorena je izrada projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta. Vrijednost ugovora iznosi   23.890,11 EUR / 180.000,00 kn bez PDV-a.

OPĆINSKI NAČELNIK
Marin Čavić, v.r.