Službeni glasnik Općine Starigrad, broj 4/24, 17. svibnja 2024.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

  1. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
  2. Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD

Općinsko vijeće

KLASA: 943-01/24-01/1
URBROJ: 2198-9-1-24-1

Starigrad, 16. svibnja 2024. godine

Na temelju članka 103. stavka 2. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23) i članka  30. Statuta Općine Starigrad (“Službeni glasnik Zadarske županije” broj 03/18, 08/18, 3/20, 3/21 i 20/23) Općinsko vijeće Općine Starigrad, na svojoj  20. sjednici, održanoj dana 16. svibnja 2024. godine,  donijelo je

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na čest. br. 3081/2 k.o. Starigrad

Članak 1.

Utvrđuje se da nekretnina označena kao čest. br. 3081/2 k.o. Starigrad, dvorište 44 m2  i stambena zgrada 133 m2 ne predstavlja nerazvrstane ceste – javno dobro u općoj uporabi.

Članak 2.

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi čest. br. 3081/2 k.o. Starigrad, dvorište 44 m2  i stambena zgrada 133 m2..

Članak 3.

Ova Odluka dostavit će se zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Zadru radi provedbe brisanja statusa javnog dobra u općoj uporabi.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Starigrad“.

PREDSJEDNIK
Marko Marasović, v.r.