Službeni glasnik Općine Starigrad, broj 4/24, 17. svibnja 2024.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

  1. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
  2. Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja

 


REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD

Općinsko vijeće

KLASA: 943-01/24-01/1
URBROJ: 2198-9-1-24-1

Starigrad, 16. svibnja 2024. godine

Na temelju članka 103. stavka 2. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23) i članka  30. Statuta Općine Starigrad (“Službeni glasnik Zadarske županije” broj 03/18, 08/18, 3/20, 3/21 i 20/23) Općinsko vijeće Općine Starigrad, na svojoj  20. sjednici, održanoj dana 16. svibnja 2024. godine,  donijelo je

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na čest. br. 3081/2 k.o. Starigrad

Članak 1.

Utvrđuje se da nekretnina označena kao čest. br. 3081/2 k.o. Starigrad, dvorište 44 m2  i stambena zgrada 133 m2 ne predstavlja nerazvrstane ceste – javno dobro u općoj uporabi.

Članak 2.

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi čest. br. 3081/2 k.o. Starigrad, dvorište 44 m2  i stambena zgrada 133 m2..

Članak 3.

Ova Odluka dostavit će se zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Zadru radi provedbe brisanja statusa javnog dobra u općoj uporabi.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Starigrad“.

PREDSJEDNIK
Marko Marasović, v.r.

 

 


REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD

Općinsko vijeće

KLASA: 342-02/24-01/01
URBROJ: 2198-9-1-24-36

Starigrad, 16. svibnja 2024. godine

Na temelju članka 71. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23), članka 15. Plana upravljanja pomorskim dobro na području Općine Starigrad za razdoblje 2024.- 2028.(„Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 8/24) i članka 30. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 3/18, 8/18, 3/20, 3/21 i 20/23) Općinsko vijeće Općine Starigrad, na svojoj 20. sjednici održanoj 16. svibnja 2024. godine, donijelo je

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Starigrad

Članak 1.

Na temelju zaprimljenih ponuda po raspisanom javnom natječaju objavljenog dana 22. travnja 2024. („Službeni glasnik Općine Starigrad“ broj 2/24), a prema zapisniku Povjerenstva za pregled i ocjenu dozvola na pomorskom dobru, utvrđuju se najpovoljniji ponuditelji za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Starigrad, kako slijedi:

Članak 2.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Starigrad za donošenje rješenja o davanju dozvole na pomorskom dobru najpovoljnijem ponuditelju iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Starigrad“.

Obrazloženje

Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23) (dalje u tekstu: Zakon) uređen je pojam i pravni status pomorskog dobra, zaštita pomorskog dobra, određivanje njegovih granica, evidencija i upis pomorskog dobra u katastru i zemljišnoj knjizi, imovinskopravna pitanja, upravljanje, upotreba pomorskog dobra, koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, morske plaže, sidrišta i privezišta, pojam i razvrstaj morskih luka, lučko područje, lučke djelatnosti, luke otvorene za javni promet i osnivanje lučkih uprava, luke posebne namjene te nadzor nad provedbom Zakona.

Cilj Zakona je uspostavljanje integralnog, kvalitetnog i transparentnog sustava zaštite, upravljanja i korištenja pomorskog dobra u Republici Hrvatskoj.

Odredbom članka 39. Zakona propisan je postupak i rokovi donošenja plana upravljanja pomorskim dobrom za iduće razdoblje od pet godina. Temeljem odredbi Zakona, Općinsko vijeće Općine Starigrad donijelo je dana 13. ožujka 2024. godine Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Starigrad za razdoblje 2024.-2028. („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 8/24) (dalje u tekstu: Plan), kojim se uređuju planirane aktivnosti na pomorskom dobru i prioriteti njihove realizacije, izvori sredstava za njihovu realizaciju, plan održavanja pomorskog dobra u općoj upotrebi, plan gradnje na pomorskom dobru građevina koje ostaju u općoj upotrebi, plan davanja dozvola na pomorskom dobru i plan nadzora ovlaštenika dozvola na pomorskom dobru na području Općine Starigrad za propisano razdoblje.

Navedenim Planom propisane su, između ostalog, i mikrolokacije i djelatnosti za koje se planira davanje dozvola na pomorskom dobru. Ujedno je propisano da se dozvola na pomorskom dobru izdaje na rok od dvije do pet godina na temelju javnog natječaja.

Člankom 15. propisano je da se javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru objavljuje u „Službenom glasniku“, na oglasnoj ploči, na mrežnim stranicama i najmanje u jednom dnevnom glasilu. Javni natječaj provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama, a isti provodi Povjerenstvo. Članove Povjerenstva imenuje Općinski načelnik.

Općinski načelnik je Odlukom KLASA: 342-02/24-01/01, URBROJ: 2198-9-2-24-4 od 22. travnja 2024. godine imenovao Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru Općine Starigrad.

Sukladno odredbama Plana, najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži najveći broj bodova prema kriterijima za ocjenjivanje ponuda. U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i ostvare jednak broj bodova, ponude će se rangirati po načelu prvenstva prema datumu i vremenu zaprimanja u pisarnici Općine Starigrad.

Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Starigrad (u daljnjem tekstu: Natječaj) je objavljen dana 22. travnja 2024. godine u „Službenom glasniku Općine Starigrad“ broj 2/24, u dnevnom listu „Zadarski list“, na mrežnim stranicama Općine Starigrad i na oglasnoj ploči Općine Starigrad. Ponude za dodjelu dozvola na pomorskom dobru podnosile su se od dana objave natječaja pa zaključno s danom 30. travnja 2024. godine do 12:00 sati.

Predmet Natječaja je dodjela dozvola na pomorskom dobru na području Općine Starigrad za 31 mikrolokaciju. Javno otvaranje ponuda održano je dana 30. travnja 2024. godine u 12:00 sati. Povjerenstvo je utvrdilo da je na javni natječaj u zadanom roku pristiglo 29 ponuda od čega 28 ponuda zadovoljava uvjete propisane natječajom, a jedna (1) ponuda je nepotpuna. Za mikrolokacije SD-6, SD-8, SD-28, TR-4, TR-5, TR-6 i TR-7 nije pristigla niti jedna ponuda. Za 22 mikrolokacije pristigla je po jedna (1) ponuda, za mikrolokaciju broj SD-5 pristigle su dvije ponude i to ponuditelja: 1.  Maestro, obrt za posluživanje jednostavnih jela i slastica, Vl. Mia Milovac, OIB: 84495033889, A. Starčevića 1, 23244 Starigrad Paklenica , 2. DOMO 1, uslužni obrt, Vl. Domagoj Nemet, OIB: 06213959755, S. Kolara 35,Velika Gorica.

U Natječaju je propisano da ponuditelj koji podnosi prijavu na natječaj između ostalog mora ispunjavati uvjet da nema dospjelih obveza temeljem javnih davanja, te da se uz Ponudu obvezno prilaže Potvrda Porezne uprave o nepostojanju javnog duga po osnovi javnih davanja koja ne smije biti starija od dana raspisivanja javnog natječaja. Analizom ponuda, Povjerenstvo je utvrdilo da ponuditelj DOMO 1, uslužni obrt, Vl. Domagoj Nemet, OIB: 06213959755, S. Kolara 35,Velika Gorica nije dostavio traženu potvrdu. Kako ponuditelj nije dostavio obvezan prilog, Povjerenstvo je utvrdilo da je ponuda ponuditelja DOMO 1, uslužni obrt, Vl. Domagoj Nemet, OIB: 06213959755, S. Kolara 35,Velika Gorica nepotpuna i istu predlaže odbaciti.

Nakon odbacivanja ponude ponuditelja DOMO 1, uslužni obrt, Vl. Domagoj Nemet, OIB: 06213959755, S. Kolara 35,Velika Gorica, preostala je 1 (jedna) valjana ponuda i to ponuda ponuditelja Maestro, obrt za posluživanje jednostavnih jela i slastica, Vl. Mia Milovac, OIB: 84495033889, A. Starčevića 1, 23244 Starigrad Paklenica, koju je Povjerenstvo ocijenilo.

Nadalje, za mikrolokaciju SD-11 pristigle su dvije ponude i to ponuditelja: 1. GROPA, obrt za turizam, Vl. Ana Šparica Parić, OIB:93686263222, Paklenička ulica 3, 23244 Starigrad Paklenica, 2. ZUKVA, obrt za ugostiteljstvo, Vl. David Stanić, OIB: 20803186772, DR. F. Tuđmana 80, Seline, 23244 Starigrad Paklenica. Analizom ponuda koje su kompletne sukladno uvjetima natječaja Povjerenstvo je utvrdilo najpovoljniju ponudu ponuditelja GROPA, obrt za turizam, Vl. Ana Šparica Parić, OIB:93686263222, Paklenička ulica 3, 23244 Starigrad Paklenica.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana objave odluke.

PREDSJEDNIK
Marko Marasović, v.r.