Službeni glasnik Općine Starigrad, broj 1/24, 19. travnja 2024.

Sadržaj

AKTI NAČELNIKA

  1. Odluka o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika
  2. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića “Osmjeh”

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

  1. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Starigrad
  2. Odluka o zajedničkom obavljanju poslova redarstva s Općinom Poličnik, Općinom Ražanac, Općinom Novigrad, Općinom Jasenice i Općinom Posedarje

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD

Općinsko vijeće

KLASA: 061-01/24-01/01
URBROJ: 2198-9-1-24-12

Starigrad Paklenica, 12. travnja 2024. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 30. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 3/18, 8/18, 3/20, 3/21 i 20/23) te Odluke o javnim priznanjima Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 3/18) Općinsko vijeće Općine Starigrad, na svojoj 19. sjednici održanoj dana 12. travnja 2024. godine, donijelo je

Odluku
o dodjeli javnih priznanja Općine Starigrad

Članak 1.

Ovom Odlukom dodjeljuju se javna priznanja Općine Starigrad i to:

1) Grb Općine Starigrad dodjeljuje se:

  • Sveučilište u Zadru – za osobiti doprinos u području znanosti i kulture,

2) Nagrada Općine Starigrad dodjeljuje se:

  • Osnovna škola Starigrad – za doprinos u području obrazovanja kao i očuvanja te promocije kulturno-povijesne baštine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Starigrad.

PREDSJEDNIK
Marko Marasović, v.r.