Službeni glasnik Općine Starigrad, broj 1/24, 19. travnja 2024.

Sadržaj

AKTI NAČELNIKA

  1. Odluka o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika
  2. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića “Osmjeh”

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

  1. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Starigrad
  2. Odluka o zajedničkom obavljanju poslova redarstva s Općinom Poličnik, Općinom Ražanac, Općinom Novigrad, Općinom Jasenice i Općinom Posedarje

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD

Općinsko vijeće

KLASA: 030-01/24-01/02
URBROJ: 2198-9-1-24-1

Starigrad, 12. travnja 2024. godine

Temeljem članka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 27. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) članka 154. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ 83/23), članka 90. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine 20/18, 115/18, 98/19, 57/22) i članka 30. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 3/18, 8/18, 3/20, 3/21 i 20/23) Općinsko vijeće Općine Starigrad, na svojoj 19. sjednici održanoj 12. travnja 2024. godine, donijelo je

Odluku
o zajedničkom obavljanju poslova redarstva s Općinom Poličnik, Općinom Ražanac, Općinom Novigrad, Općinom Jasenice i Općinom Posedarje

I.

Općinsko vijeće Općine Starigrad suglasno je da se poslovi komunalnog redarstva, poljoprivrednog redarstva i pomorskog redarstva obavljaju zajedno s Općinom Poličnik, Općinom Ražanac, Općinom Novigrad, Općinom Jasenice i Općinom Posedarje.

Zajedničko obavljanje poslova redarstva iz prethodnog stavka ove Odluke podrazumijeva osnivanje zajedničke službe za provođenje važećih odluka o komunalnom redu usvojenih od jedinica lokalnih samouprava iz ove Odluke, kao i obavljanje svih ostalih poslova koje su sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske stavljeni u nadležnost komunalnih redara; provođenje ovlasti nadzora provedbe odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za održavanje poljoprivrednih rudina koji su pozitivnim propisima Republike Hrvatske stavljeni u nadležnost jedinica lokalne samouprave te provođenje ovlasti iz odluka o redu na pomorskom dobru i drugih ovlasti koje su sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske stavljeni u nadležnost pomorskog redarstva.

II.

Zajedničko obavljanje poslova redarstva povjerava se zajedničkoj službi redarstva čiji će službenici biti zaposleni kao službenici Općine Poličnik dok će operativno sjedište biti službe biti u Općini Jasenice.

III.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Starigrad da s Općinom Poličnik, Općinom Ražanac, Općinom Novigrad, Općinom Jasenice i Općinom Posedarje sklopi Sporazum o zajedničkom obavljanju poslova redarstva u kojem će biti definirana sva ključna pitanja odnosno međusobni odnosi vezano za zajedničku službu.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Starigrad“.

PREDSJEDNIK
Marko Marasović, v.r.