Službeni glasnik Općine Starigrad, broj 1/24, 19. travnja 2024.

Sadržaj

AKTI NAČELNIKA

  1. Odluka o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika
  2. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića “Osmjeh”

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

  1. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Starigrad
  2. Odluka o zajedničkom obavljanju poslova redarstva s Općinom Poličnik, Općinom Ražanac, Općinom Novigrad, Općinom Jasenice i Općinom Posedarje

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD

Općinski načelnik

KLASA: 120-01/24-01/03
URBROJ: 2198-9-2-24-1

Starigrad Paklenica, 29. ožujka 2024. godine

Na temelju članka 9. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 28/10 i 10/23) te članak 46. Statuta Općine Starigrad (“Službeni glasnik Zadarske županije” broj: 3/18, 8/18, 3/20, 3/21 i 20/23), Općinski načelnik Općine Starigrad, donosi

Odluku
o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se osnovica za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravom odjelu Općine Starigrad.

Članak 2.

Visina bruto osnovice za obračun plaća za korisnike iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se u visini od 650,00 eura bruto i primjenjuje se od 1. svibnja 2024. godine.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti  Odluka o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 12/22).

Članak 4.

Ova Odluka  će se objaviti u „Službenom glasniku Općine Starigrad“, a stupa na snagu 1. svibnja 2024. godine.

OPĆINSKI NAČELNIK
Marin Čavić, v.r.